Guns N' Roses - November Rain

November Rain
Guns N' Roses